Meddelande

2024-05-24 Ångermanälven

Vattenföringen i Kultsjöån förväntas stiga och bli högre än normalt kommande dagar. Fastighetsägare uppmanas att säkra egendom som kan ta skada av höga vattenföringar.

I våra vattendrag följer vi dagligen utvecklingen för totalt ca 300 mätpunkter. Utvecklingen av några visas nedan.

Ottsjön, Indalsälven

2024-05-22

Håckren, Indalsälven

2024-05-22

Storsjön, Indalsälven

2024-05-11

Burvattnet, Indalsälven

2024-03-30

Meteorologisk station

2023-09-27

Flåsjön, Ljungan

2023-10-03

Korsvattnet, Indalsälven

2023-09-15

Mjölkvattnet, Indalsälven

2023-09-07

Holmsjön, Ljungan

2023-08-31

Kultsjön, Ångermanälven

2023-08-30

Siljan, Dalälven

2023-08-22

Gardiken, Umeälven

2023-08-15

Håckren, Indalsälven

2023-06-29

Korsvattnet, Indalsälven

2023-06-24

Mjölkvattnet, Indalsälven

2023-03-29

Storsjön, Indalsälven

2023-03-09

Kallsjön, Indalsälven

2023-02-17

Håckren, Indalsälven

2023-02-14

Stora Blåsjön, Faxälven

2023-02-01

Storuman Forsnacken, Umeälven

2022-11-17

Limingen, Faxälven

2022-11-01

Flyån, Fjällsjöälven

2022-09-05

Fågelsjön, Faxälven

2022-06-10

Blåsjön uppströms dammen, Faxälven

2022-06-10

Blåsjön nedströms dammen, Faxälven

2022-06-10

Kallsjön, Indalsälven

2022-05-20

Ottsjön, Indalsälven

2022-05-17

Aumen, Indalsälven

2022-05-17

Överuman, Umeälven

2022-03-31

Håckren, Indalsälven

2022-03-29

Hotagen, Indalsälven

2022-03-16

Anjan, Indalsälven

2022-03-15

Vojmsjön, Ångermanälven

2021-11-09

Anjan, Indalsälven

2021-10-21

Kvarnbergsvattnet, Faxälven

2021-08-12

Gaustafallet, tillflöde till Faxälven

2021-08-12

Borgasjön, Fjällsjöälven

2021-07-13

Storuman, Umeälven

2021-07-09

Helgesjön, Indalsälven

2021-06-17

Korsvattnet, Indalsälven

2021-06-15

Storsjouten, Fjällsjöälven

2021-06-08

Juktån, Umeälven

2021-06-03

Ottsjön, Indalsälven

2021-06-03

Borgasjön, Fjällsjöälven

2021-06-02

Storsjön, Indalsälven

2021-03-22

Anjan, Indalsälven

2021-03-19

Storsjön, Indalsälven

2021-01-06

Mjölkvattnet, Indalsälven

2021-01-04

Storsjön, Indalsälven

2020-11-18

Korsvattnet, Indalsälven

2020-11-11

Burvattnet, Indalsälven

2020-11-11

Verksamhet

Ett vattenregleringsföretag är en samfällighet som bildas då fler än en aktör äger strömfall i ett vattendrag och dessa aktörer har nytta av att vattenföringen regleras för kraftändamål.

Reglerna härför finns i 5 kapitlet i ”Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet” eller i tidigare versioner av denna.

Varje vattendrag/älv har ett eget vattenregleringsföretag. Vattenregleringsföretagen (VRF) är en paraplyorganisation för de fem företagen i Umeälven (UVF), Ångermanälven (ÅVF), Indalsälven (IVF), Ljungan (LVF) och Dalälven (DVF).

Huvudkontoret finns i Östersund och driftställen i Storuman, Strömsund, Östersund och Sveg. VRF driver också tre fiskodlingar. De finns i Långsele, Bonäshamn och Särna.

Bland våra ägare finns de flesta av Sveriges stora vattenkraftproducenter och även en del små.

VRF svarar för ett 100-tal vattenkraftmagasin, motsvarande halva den svenska årsregleringskapaciteten. Vid fulla magasin räcker vattnet till 16 TWh vattenkraftproduktion.

I företagets arbetsuppgifter ingår bl.a. att samordna och sköta vattenhushållningen i älvarna, reglera skador orsakade av vattenregleringen, underhålla egna och på uppdrag delägares anläggningar samt i övrigt samordna frågor som berör vattenkraftverksamheten. Dessutom ansvarar VRF för en rad olika skadeförebyggande åtgärder enligt vattendomar såsom t.ex. strandrensningar, erosionsskydd, vägar, renstängsel, spegeldammar och fiskutsättningar.

Inom VRF finns specialistkompetens inom områdena vattenbyggnad, hydrologi, limnologi och miljörätt.

Vattenregleringsföretagen sköter ett 100-tal årsregleringsmagasin med en total volym av cirka 19 km³.

Vattenhushållning

Vattenhushållning i våra reglerade älvar handlar om att magasinera vatten för optimal kraftproduktion

Läs mer

Dammsäkerhet

Dammsäkerhetsarbetet är inriktat på att så långt rimligt skydda människors liv och hälsa samt samhället mot svåra påfrestningar, men beaktar även andra skyddsbehov.

Läs mer

Skadereglering och bygdemedel

I samband med att tillstånd erhållits för reglering av magasin har vi ålagts underhållsskyldighet för diverse anläggningar och uppgifter längs älvarna.

Läs mer

Miljö & Fiske

Exempel på vårt miljöarbete är undersökningar och genomförande av miljöförbättrande åtgärder vid våra anläggningar samt våra omfattande fiskutsättningar.

Läs mer

Vattenregleringsföretagen ansvarar för

älvar

regleringsdammar

vattenstånd

mätvärden

Vattenhushållning

El kan i dagsläget inte lagras i stor skala utan måste produceras i samma ögonblick som den förbrukas. Vattenkraften fungerar som ett stort ”batteri” där vatten mellanlagras i indämda sjöar (magasin) innan det rinner vidare ut i havet. Förmågan att lagra vatten gör att produktion kan planeras och styras till tillfällen när behovet av el från vattenkraft är som störst. Detta kan vara under vintern eller då produktionen av vindkraft är låg.  

I vårt geografiska verksamhetsområde faller en stor del av årsnederbörden som snö under vinter. Detta gör att vattnet blir inlåst i landskapet och tillrinningen till magasinet från bäckar och åar är låg. Genom att nyttja vatten som lagrats i magasinen kan flödet från magasinet hållas högre än vad det naturligt skulle vara och därmed möjliggöra en högre elproduktion.  

Magasinen är i regel som lägst strax innan vårflodsstart. I norra Sverige är vårfloden normalt indelad i två flödestoppar. Den första inträffar när snön smälter i skogslandskapet. Den andra sker några veckor senare när snösmältningen börjar i fjällen. Tillrinningen av vatten kan variera ±30% mellan olika år vilket är en utmaning för planeringen av vattenkraftproduktionen. Vid höga tillrinningar och fulla magasin upphör förmågan att lagra vatten.  Då kan vatten behöva tappas vid sidan av kraftverken och flödet i älven kan bli högt. 

Regler för hantering av magasin, s.k. vattenhushållningsbestämmelser, är fastställda i domstol och unika för varje magasin. Förutom att se till att dessa regler följs samordnar vattenregleringsföretaget de olika kraftproducenternas önskemål om tappningar från magasinen. 

För att säkerställa att vattendomar efterlevs samt möjliggöra en god vattenhushållning mäts nederbörd, temperatur, vattenstånd och vattenföring på utvalda platser längs älvens avrinningsområde. Dessa observationer används som indata för de hydrologiska prognoser som används för planeringen av vattenkraftproduktionen.  

Grundläggande principer
Dammsäkerhet
I Sverige finns ca 1000 dammanläggningar bland Svensk Energis medlemsföretag och Vattenregleringsföretagen ansvarar för ett 100-tal av dessa.
Förutsättningar för vårt dammsäkerhetsarbete styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Det är av största vikt att säkerhet prioriteras.
Branschens riktlinjer för dammsäkerhet, Ridas, omfattar alla dammar. En klassificering av dammarna med avseende på konsekvenser i händelse av dammhaveri ligger till grund för de krav som ställs på dammsäkerheten.
Inriktningen i vårt dammsäkerhetsarbete är att både reducera sannolikheten för dammhaveri och konsekvenserna därav.
Tre viktiga faktorer i vårt dammsäkerhetsarbete är:

 • Säker dammkonstruktion
 • Säkert handhavande
 • God beredskap för dammhaveri och allvarliga problem

Det innebär att dimensionera och bygga anläggningarna med lämpliga säkerhetsmarginaler, driva och underhålla dessa på ett säkert sätt samt hålla en beredskap för att kunna hantera eventuella uppkomna situationer. Genom att beakta samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO-perspektivet) skapas goda förutsättningar för dammens säkra funktion.
Dammsäkerheten hålls på god internationell nivå.

Burvattnet, Indalsälven

Höga flöden

Samordning av information och insatser vid höga flöden sker via krisberedskapsfunktionen hos berörd länsstyrelse. Vattenregleringsföretagen deltar i detta arbete inom sitt verksamhetsområde. Vi står för viktig information om flödets omfattning och förväntade utveckling. Vi bistår även med förslag till åtgärder för att minska verkningarna av höga flöden, samt att vid dammhaveri eller överhängande fara för dammhaveri bistå räddningsledaren med information som grund för beslut om åtgärder. Andra aktörer som samarbetar med länsstyrelsens krisberedskapsfunktion i detta sammanhang är t.ex. Räddningstjänsten, SOS Alarm, Polismyndigheten, SMHI, Trafikverket, Försvarsmakten och andra dammägare.

Miljö & Fiske
Vattenregleringsföretagen arbetar med miljöfrågor på olika sätt. En viktig del av vår verksamhet är de utsättningar av fisk som vi genomför på många ställen. I många av våra älvar förekommer utsättning av lax och öring. I våra egna fiskodlingar i Långsele, Bonäshamn och Särna föds det upp stora mängder av fisk, allt från yngel till avelsfiskar på upp till 5 kg. I Långsele föds det årligen upp drygt 151 000 ett- och tvååriga utvandringsfärdiga lax- och havsöringungar (så kallad smolt) för utsättning i Ångermanälven. För utsättning i älven ska också årligen drygt tre miljoner sikyngel kläckas fram. Även uppfödning och utsättning av insjööring för Faxälven görs. I Bonäshamn produceras varje år cirka 15 ton öring, från yngel till 4 – 5 hektos fiskar, för utsättning i reglerade sjöar och vattendrag i Indalsälvens vattensystem. Från Särnas fiskodling utplanteras det i Dalälven, med biflöden, årligen cirka 20 ton, allt från ettåringar upp till 4 – somriga fiskar, dessutom kläcks det fram cirka tre miljoner öringyngel till älven. I Bonäshamn och Särna har vi också uppfödning och förvaring av den avelsfisk som behövs. Uppfödning och utsättning sker också på uppdrag av kraftverksägare med egna utsättningsskyldigheter.
Vi arbetar också med miljöfrågor kring våra dammar och regleringar genom att undersöka och genomföra miljöförbättrande åtgärder som omlöp och utrivning av mindre dammar. Vi deltar och samverkar också i projekt och workshops kring vattenkraft och miljö. Kolla på våra exempel under projektlistan.
Några pågående projekt
Hållbar vattenkraft Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna fick 2015 i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att i samverkan med vattenkraftbranschen och övriga länsstyrelser ta fram en strategi för Hållbar vattenkraft i Dalälven till 2018. Syftet är att etablera en långsiktig regional samverkansprocess för Hållbar vattenkraft i Dalälven. Projektets mål är att:

 • Etablera nya samverkansmetoder och nya metoder för beskrivning av avvägning mellan energi och naturvärden.
 • Ta fram en åtgärdsplan för prioritering av åtgärder för vattenkraften i Dalälvens avrinningsområde.

Vattenregleringsföretagen deltar i arbets-, projekt- och styrgrupp inom projektet som avslutades år 2018. Som en fortsättning i projektet deltar nu VRF i ett förvaltningsråd för det vidare arbetet med Hållbar vattenkraft i Dalälven.

Skadereglering och bygdemedel
Skadereglering och kompensation
I samband med att Mark-och miljödomstolarna, tidigare Vattendomstolarna, meddelat tillstånd till vattenreglering har domstolarna gjort en skadereglering där man bedömt vilka som drabbats av någon form av skada och hur denna skada ska ersättas. De flesta ersättningar som Vattenregleringsföretagen fått utge har varit av engångskaraktär, men det finns även årliga utbetalningar som löper så länge verksamheten pågår.
Utöver ovanstående har Vattenregleringsföretagen en mängd skadeförebyggande anläggningar och åtaganden längs älvarna. Exempel på sådana är erosionsskydd, bryggor och båtplatser, badplatser, brunnar, vattenförsörjningsanläggningar, vägar, broar, färjor och renstängsel  m.m.
Bygdemedel
Förutom skaderegleringen i samband med domstolsprocessen så har Vattenregleringsföretagen årligen att betala ut cirka 60 miljoner kr (2015) i bygdeavgifter som kompensation till de bygder som berörs av vattenregleringarna. Avgifterna används i första hand till att gottgöra oförutsedda skador som inte ersatts tidigare. I andra hand används avgifterna för allmänna ändamål. Även ägarna till vattenkraftverken betalar stora summor i bygdeavgifter. I hela landet betalas cirka 125 miljoner kr varje år. Avgifterna är indexreglerade och följer därmed prisutvecklingen.
Fiske
Fiskeverksamheten är en stor och viktig del av det skadeförebyggande arbetet. Förutom olika åtgärder – utsättning, fisktrappor m.m – betalas årliga avgifter både till staten och enskilda för skador som inte engångsersatts eller engångsåtgärdats. Dessa årliga avgifter är indexreglerade för att följa prisutvecklingen.
Ersättning för oförutsedda skador

Den som har drabbats av en skada som inte sedan tidigare har ersatts kan ansöka om ersättning i form av bygdemedel hos Sveriges Domstolar. En ansökningsavgift tas ut för att handlägga ärendet, denna avgift bekostas av den som ansöker om bygdemedel. Domstolen bedömer om de skador som sökanden drabbats av har ett orsakssamband med regleringen av vattendraget och, om så är fallet, skäligheten av det belopp sökanden gör anspråk på. Beslutad ersättning betalas ut till sökanden genom berörd länsstyrelse. Mer information och ansökningsblankett finns på Bygdeavgiftsmedel – Sveriges Domstolar

Ersättning till vattenkraftbygderna
I den mån de årliga bygdeavgifterna inte helt tas i anspråk för oförutsedda skador kan avgifterna användas för allmänna ändamål. Den som vill ansöka om dessa medel gör det hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen samråder oftast med den berörda kommunen innan de beslutar om vilka som skall tillerkännas bygdemedel. Vattenregleringsföretagen har inga möjligheter att påverka avgifternas användning.  Mer information om vem som kan söka denna typ av medel och hur man ansöker finns på respektive länsstyrelses hemsida.
Stora Blåsjön, Faxälven
Tännforsen, Indalsälven
Flåsjön, Fjällsjöälven
Storjuktan, Umeälven
Alsensjön, Indalsälven
Sjoutälven, Fjällsjöälven
Organisation

Jobba hos oss

Vattenregleringsföretagen ansvarar för det enorma gröna batteri som vattenkraftens regleringsmagasin utgör. En resurs som är snudd på ovärderlig i dagens kraftsystem och framför allt i morgondagens kraftsystem där andelen icke-planerbar elproduktion förväntas öka.

I vår lilla organisation med korta beslutsvägar är alla medarbetare synliga och viktiga. Vi är företrädesvis högskoleutbildade inom teknik, hydrologi, miljö, juridik och ekonomi. Vi erbjuder mycket kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. Och vi har förmånen att verka i fantastiska miljöer längs fjällkedjan.

Vill du bli en av oss?

För närvarande har vi inga pågående rekryteringar

Kontaktuppgifter

Växel: 063-15 08 00

Vakthavande ingenjör:
Umeälven, Indalsälven och Ljungan:
063-13 70 77
Ångermanälven och Dalälven:
063-10 87 60

E-post till anställda:
fornamn.efternamn@vattenreglering.se

Frågor och svar
Varför reglerar man vattendrag?
I Sverige är det vanligaste motivet ”reglering till förmån för kraftproduktion”. Internationellt är det även vanligt med vattenreglering till förmån för dricksvattenförsörjning, konstbevattning eller översvämningsskydd.
Vad innebär begreppen årsreglering och korttidsreglering?
Årsreglering som är VRF:s huvudansvar handlar enkelt uttryckt om att spara vatten från vårens snösmältning till nästkommande vinter, för att matcha efterfrågan på el. Årsregleringen innebär också att vi undviker att spilla vatten förbi kraftstationerna då det kommer mycket vatten på kort tid. Även riklig nederbörd vid andra tillfällen på året magasineras i samma syfte. Vinsten kan räknas som en värdeökning på kraftproduktionen då den sker när efterfrågan är hög och som en merproduktion genom att spill undviks.
Korttidsreglering handlar om att kunna gasa och bromsa vattenkraftproduktionen i det korta tidsperspektivet. Det behövs t.ex. för att anpassa elproduktionen till en lägre efterfrågan på natten eller för att matcha sol- och vindkraft vid väderförändringar. För att gasa krävs vatten. Om man inte hade sparat vatten från vårfloden genom årsregleringen skulle det bli tomt i tanken en bit in i vintern och möjligheterna till att gasa skulle minska eller kanske utebli. Årsreglering är således en förutsättning även för uthållig korttidsreglering.
När skall magasinen fyllas och utnyttjas som mest för att reglera elbehovet under ett normalår?
Den normala årscykeln kan sägas börja på våren när magasinen är avsänkta och vårfloden börjar. Då fylls magasinen upp beroende på vilka snömängder som smälter och andra nederbördsmängder som kommer under våren. Uppfyllningen fortsätter sedan med de regnmängder som kommer under sommar och höst och när man kommer in i slutet av hösten då är magasinen fyllda med bibehållen buffertnivå för ytterligare nederbörd av normal storlek för årstiden. Under vintern när behovet av elektricitet är som störst sjunker nivåerna av vatten i magasinen för att åter igen vara på sin lägsta nivå när vårfloden börjar och magasinen börjar fyllas upp på nytt.
Vad är ett vattenregleringsföretag?
Ett vattenregleringsföretag är en samfällighet som bildas då fler än en aktör äger strömfall i ett vattendrag och dessa aktörer har nytta av att vattenföringen regleras för kraftändamål. Reglerna härför finns i 5 kapitlet i ”Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet” eller i tidigare versioner av denna. Varje vattendrag/älv har ett eget vattenregleringsföretag. Vattenregleringsföretagen (VRF) i Östersund är en paraplyorganisation för de fem företagen i Umeälven (UVF), Ångermanälven (ÅVF), Indalsälven (IVF), Ljungan (LVF) och Dalälven (DVF). Bland våra ägare finns de flesta av Sveriges stora vattenkraftproducenter och även en del små.
Vad är Vattenregleringsföretagens uppgift?
 • Bygga och förvalta anläggningar inom området sjöreglering samt ansvara för skadeförebyggande verksamhet och skadereglering
 • Handha och utveckla metoder för vattenhushållning för delägarnas bästa
 • Aktivt verka i dammsäkerhetsfrågor
 • I förhållandet mellan delägarna vara ett neutralt utredningsorgan i vattenkraftfrågor
 • På delägarnas uppdrag agera i miljö- och policyfrågor som berör vattenkraften
 • Upprätthålla erforderlig och av delägarna efterfrågad kompetens till exempel inom områdena hydrologi, teknik, dammsäkerhet och juridisk kompetens inom vattenrätt och miljö

Kontakta oss med din fråga